Predavač

Damjan Poljak

Damjan Poljak

Predavač

Predmeti

  • Financijska tržišta
  • Poslovne financije
  • Pravni okvir financijskih institucija

Životopis

Rođen 30.04.1988. godine u Zagrebu. Završio gimnaziju A.G. Matoša u Samoboru te upisao Ekonomski fakultet u Zagrebu. Potom 2011. godine završava diplomski studij Poslovne ekonomije, smjer Financije, pri čemu je stekao zvanje magistra ekonomije. 

Nakon završetka fakultetskog obrazovanja i diplome, zapošljava se u Štedbanci d.d. u kojoj radi i danas, i to u odjelu Riznice. Sudjelovao u brojnim seminarima, okruglim stolovima i konferencijama na temu bankarstva, financija, upravljanja likvidnošću, rizika i sl.

Bibliografija

  1. Udovičić Lucija, Poljak Damjan, „Economic cooperation funds in Croatia: purpose and effects on Croatian economy“, 3rd International conference employment, education and entrepreneurship, Faculty of business economics amd entrepreneurship Belgrade, listopad 2014.g.
  2. Matek Petar-Pierre, koautori: Miletić Danijel, Poljak Damjan, „Can alternative funds match UCITS success?“, Bančni Vesnik, broj 7-8, Ljubljana, jun-august 2015.g.