2. godina - Ljetni semestar, 3. godina - Zimski semestar

Stvarno pravo

Studij
Preddiplomski studij
Godina
2. godina, 3. godina
Semestar
Ljetni semestar, Zimski semestar
Predmet
Stvarno pravo
Nastavnici
Blaženka Deanović, Jelena Uzelac
ECTS bodovi
6
Sati predavanja
30
Sati vježbe
30
Sati seminarske nastave
0

Ciljevi

Cilj ovog predmeta je razvijati sposobnost studenata da ovladaju osnovnim pojmovima vezanim za stvarno pravo, da prepoznaju osnovne kategorije i načela stvarnog prava, razvoj stvarnih prava, vrste stvarnih prava i osnovama zemljišnoknjižnog prava potrebnih napose za rad na nižim i srednjim razinama odlučivanja (upravna tijela u državnoj upravi i trgovačkim društvima, zamljišnoknjižni odjeli sudova, službenički rad u javnobilježničkim i odvjetničkim pisarnicama te niz pravnih poslova u privatnom i javnom sektoru).
Studenti će upoznati temeljne pojmove stvarnog prava koji će im pomoći da postupno ovladaju teoretskim pravnim znanjem koje će moći primijeniti u konkretnim situacijama koje se nametnu u praksi.
Cilj vježbi jest da se studenti upoznaju s pojedinim temama koje su značajne za njihov kasniji rad u praksi, zbog čega je naglasak stavljen na analizu slučajeva iz sudske prakse i praktičnu primjenu teorije koja se obrađuje na predavanjima.

Sadržaj

Ishodi učenja

I1 – Interpretirati temeljna načela stvarnog prava te pojam, vrste i pravne učinke posjeda.
I2 – Protumačiti pojam prava vlasništva i njegova ograničenja.
I3 – Ilustrirati oblike prava vlasništva.
I4 – Razlikovati načine stjecanja prava vlasništva i vrste zemljišnoknjižnih upisa.
I5 – Interpretirati pojmove prava služnosti, stvarnog tereta i prava građenja.
I6 – Protumačiti pravnu prirodu i značaj založnog prava.

Obavezna literatura

Petar Klarić – Martin Vedriš, Građansko pravo, Narodne novine, Zagreb 2006. ili novije izdanje

Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima

Zakon o zemljišnim knjigama

Dopunska literatura

Petar Klarić, Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, Zakon o zemljišnim knjigama, Narodne novine, 2009.

Josipović, T.: Zemljišnoknjižno pravo, Zagreb, 2011.

Gavella, N., Josipović, T., Gliha, I., Belaj, V., Stipković, Z., Stvarno pravo svezak 1. i 2., Narodne novine, Zagreb 2007.

Simonetti, Petar: Rasprave iz stvarnog prava, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, 2001.

Žuvela, Mladen, Vlasničkopravni odnosi, Organizator, Zagreb, 2004. ili novije izdanje

Gray, Kevin, Gray, Susan Francis , Land law, London, Buttervorths, 2001.

ISHODI UČENJA PROGRAMA: Pogledajte ovdje

OBVEZE STUDENATA I PRAVILA POLAGANJA ISPITA: Pogledajte ovdje