Etika

U stvaranju poslovne i osobne izvrsnosti za koje se zalažemo na EFFECTUS-u, etika je nezaobilazna. Osiguranje načela moralno opravdanog ponašanja – načela mirnog uživanja prava, autonomije znanstvenog rada, profesionalnosti, poštivanja zakona i dr., ali i čvrsto protivljenje neprihvatljivim ponašanjima kao što su diskriminacija, predrasude, neprihvatljivo ponašanje na nastavi… zadaća je nastavnika i studenata.

Ustanovljavanje i propisivanje etičkih standarda dinamički je proces koji slijedi stalni razvoj razumijevanja prava i dužnosti ljudskoga bića. Upravo zbog naravi etičkih normi, Etički kodeks podložan je stalnim provjerama i eventualnim preinakama sukladno razvoju i razumijevanju etičkih vrijednosti u specifičnom društvenom kontekstu.

Cilj je Etičkoga kodeksa poticati razumijevanje i prihvaćanje temeljnih načela moralno opravdanog ponašanja te njihovu primjenu u specifičnom kontekstu u kojem EFFECTUS djeluje. Etički kodeks nastoji afirmirati i promicati osjetljivost za vrijednosti koje su specifične za djelatnost visokog obrazovanja u najširem smislu. Nepoznavanje ili nerazumijevanje etičkih standarda ne opravdava neetično ponašanje.

Etički kodeks dostupan je javnosti.

Nastavnici/nastavnice Effectus-a

Temeljna obveza nastavnika EFFECTUS-a (nastavnog osoblja u radnom odnosu te vanjskih suradnika) je da u skladu s naravi i vrstom posla, a uzimajući u obzir pozitivne pravne propise, osobno obavlja preuzete poslove. Tijekom obavljanja rada nastavnik je dužan pridržavati se odredbi zakona međunarodnih ugovora koji su sklopljeni i potvrđeni u skladu s Ustavom i objavljeni te podzakonskih akata koji reguliraju pitanja od važnosti za znanost i visoko obrazovanje.

Posebice, nastavnik je dužan pridržavati se odredbi Statuta EFFECTUS-a, Etičkog kodeksa te drugih općih akata ustanove.

Nastavnici i suradnici trebaju se u svom radu, ali i izvan rada na ustanovi ponašati u skladu s moralnim načelima te načelima profesionalne etike, a svoj rad trebaju temeljiti na slobodi znanstvenog i umjetničkog stvaralaštva.

Obveze nastavničkog osoblja i suradnika u nastavi koje proistječu iz ugovornog odnosa, povrede tih obveza i mjere koje se izriču u slučaju povrede istih, te nadležnost tijela za provođenje postupka i postupak izricanja stegovnih mjera regulirane su posebnim Pravilnikom.

Pravilnik o odgovornosti nastavnika za povrede iz ugovornog odnosa

Studenti/studentice Effectus-a

Od studenata/studentica EFFECTUS-a očekuje se da se ponašaju kao odgovorni članovi/ članice zajednice poštujući zakone i propise, temeljna ljudska prava, integritet i dostojanstvo drugih osoba, akademske slobode, načela ravnopravnosti i pravednosti te da savjesno i profesionalno ispunjavaju svoje obveze. Studenti su obvezni pridržavati se Statuta, Etičkog kodeksa i drugih općih akata ustanove, ispunjavati akademske i ugovorne obveze, dolično se odnositi spram svojih kolega, nastavnika i drugih zaposlenika, čuvati imovinu ustanove te čuvati i promicati njen ugled.

Stegovni prijestupi, stegovne mjere, uvjeti i način provođenja stegovnog postupka te sastav i način rada Stegovnog povjerenstva utvrđuju se posebnim Pravilnikom.

Pravilnik o stegovnoj odgovornosti studenata