Osiguranja i osiguravateljni rizici

Asistenti /

ECTS bodovi 5

Sati predavanja 30

Sati vježbe 15

Sati seminarske nastave 0

"

Ciljevi:

Ciljevi
Od studenata se očekuje da razviju: a) Opće kompetencije - Razumjeti osnovne pojmove iz područja osiguranja - Razlikovati osnovne metode upravljanja rizicima osiguranja u praksi - Prepoznati ekonomske učinke primjene osiguranja u praksi b) Posebne kompetencije - Primijeniti stečena znanja i vještine u svakodnevnom radnom okruženju - Kritički prosuditi odnose i kvalitetu prodajnih kanala u osiguranju - Evaluirati učinke različitih tehnika likvidacije štete
Sadržaj
Uvod u osiguranje i osnovni pojmovi - Osiguranje kao ekonomska, pravna i matematičko-statistička kategorija - Rizik, premija, osigurani slučaj - Gospodarski značaj osiguranja Organizacija i pravni okvir osiguranja u Republici Hrvatskoj - Statusno pravo pravo osiguranja - Društva za osiguranje (vrste, upravljanje, osnivanje, prestanak) Osiguranje osoba i osiguranje imovine - Specifičnosti ugovora o osiguranju osoba i osiguranju imovine - Osiguranje od odgovornosti Obvezna osiguranja u prometu - Osiguranje automobilske odgovornosti - Naknada štete Prodajni kanali u osiguranju i likvidacija štete - Posrednici i zastupnici u osiguranju - Banko osiguranje - Obveze društava za osiguranje u procesu likvidacije štete Ključne funkcije u osiguranju i uloga Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga - Aktuarska funkcija, upravljanje rizicima, interna revizija, compliance - Prava, obveze i ovlasti nadzornog tijela
Ishodi učenja
I1 - Razložiti temeljne postavke i osnovna znanja u području osiguranja.
I2 - Analizirati organizaciju i pravni okvir osiguranja u Republici Hrvatskoj.
I3 - Objasniti klasičnu podjelu osiguranja i njene sastavnice: osiguranje osoba i osiguranje imovine.
I4 - Interpretirati pravne i ekonomske aspekte obveznih osiguranja u prometu.
I5 - Procijeniti i kritički analizirati prodajne kanale u osiguranju i način likvidacije štete.
I6 - Prepoznati zadaću ključnih funkcija u osiguranju (aktuarska, upravljanje rizicima, interna revizija, compliance) i ulogu regulatora Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga.
Obavezna literatura
Drago Pavić, Ugovorno pravo osiguranja – komentar zakonskih odredaba, Tectus, Zagreb, 2009. (str. 1-140.) Marijan Ćurković, Ugovor o osiguranju - komentar odredaba Zakona o obveznim odnosima, Inženjerski biro, Zagreb, 2017. Materijali s predavanja Priručnik za nastavu

Cijena studija i načini financiranja

Cijena studija ovisi o vrsti i modelu plaćanja. Prilikom upisa (prilikom potpisa ugovora) student odabire vrstu i model plaćanja cijene studija.

Za detaljne informacije posjeti stranicu Cijena studija ili nas kontaktirajte!

Trebaš još informacija o studiju ili savjet o razvoju karijere?
Uvijek smo ti na raspolaganju.

Profesori i predavači Effectus Visokog učilišta svojim su studentima uvijek i bez iznimke na raspolaganju. Uz njih, najčešće ćeš kontaktirati s našom referadom.

Uvjeri se u pristupačnost svih zaposlenika Effectusa.