Nastavnici Jelena Uzelac

ECTS bodovi 6

Sati predavanja 45

Sati vježbe 15

Sati seminarske nastave 0

Ukratko o kolegiju:

"

Ciljevi:

Ciljevi
Cilj ovog predmeta je razvijati sposobnost studenata da ovladaju osnovnim pojmovima vezanim za građansko pravo. Studenti će upoznati temeljne pojmove općeg dijela građanskog prava koji će im pomoći da postupno ovladaju teoretskim pravnim znanjem koje će moći primijeniti u konkretnim situacijama i temeljem kojega će uspjeti razumjeti ulogu građanskog prava unutar pravnog sustava Republike Hrvatske te njegovu povezanost s ostalim pravnim granama. Od studenata se očekuje da razviju: Opće kompetencije: - Identificiranje ključnih pojmova - Sustavno i smisleno argumentiranje stajališta - Pisano i usmeno izražavanje. Specifične kompetencije: - Razlikovanje izvora građanskog prava - Razumijevanje sustava građanskog prava - Razumijevanje sadržaja građanskopravnog odnosa - Razumijevanje svojstava subjekata građanskopravnih odnosa - Sposobnost analizirati sadržaj pravnih poslova i utvrditi valjanost pravnih poslova
Sadržaj
1. Uvod - uloga i ciljevi kolegija, glavni objekti izučavanja, pojam i naziv građanskog prava, razvoj građanskog prava na području RH 2. Temeljna načela građanskog prava, izvori građanskog prava 3. Građanskopravni odnos - definicija, nastanak, pojam pravne činjenice 4. Subjekti građanskopravnog odnosa - fizičke i pravne osobe 5. Subjektivna prava 6. Objekti građanskopravnog odnosa - stvari, činidbe, imovina, prava osobnosti 7. Pravni poslovi - pojam pravnog posla, vrste pravnih poslova 8. Pravni poslovi - bitni i prirodni sastojci pravnih poslova 9. Pravni poslovi - nuzgredni sastojci pravnog posla 10. Oblici očitovanja volje 11. Pretpostavke valjanosti pravnih poslova 12. Ništetnost pravnih poslova 13. Pobojnost pravnih poslova 14. Izvorno i izvedeno stjecanje prava, gubitak prava 15. Zastara
Ishodi učenja
I1 - Definirati temeljna načela iz općeg dijela građanskog prava i glavne vrste izvora građanskog prava.
I2 - Interpretirati pojam građanskopravnog odnosa, vrste pravnih činjenica te subjekte i subjektivna građanska prava.
I3 - Definirati objekte građanskopravnog odnosa.
I4 - Objasniti pojam, vrste i sadržaj pravnih poslova.
I5 - Interpretirati pojmove valjanosti i nevaljanosti pravnih poslova.
I6 - Objasniti stjecanje i gubitak subjektivnih građanskih prava.
Obavezna literatura
Petar Klarić - Mladen Vedriš, Građansko pravo – XIV. izmijenjeno i dopunjeno izdanje, Narodne novine, Zagreb 2014.

Cijena studija i načini financiranja

Cijena studija ovisi o vrsti i modelu plaćanja. Prilikom upisa (prilikom potpisa ugovora) student odabire vrstu i model plaćanja cijene studija.

Za detaljne informacije posjeti stranicu Cijena studija ili nas kontaktirajte!

Trebaš još informacija o studiju ili savjet o razvoju karijere?
Uvijek smo ti na raspolaganju.

Profesori i predavači Effectus Visokog učilišta svojim su studentima uvijek i bez iznimke na raspolaganju. Uz njih, najčešće ćeš kontaktirati s našom referadom.

Uvjeri se u pristupačnost svih zaposlenika Effectusa.