Nastavnici

Zlatko Hodak

Asistenti /

ECTS bodovi 5

Sati predavanja 30

Sati vježbe 30

Sati seminarske nastave 0

"

Ciljevi:

Ciljevi
- Omogućiti studentima stjecanje znanja i vještina o primjeni i ulozi računovodstvenih informacija u procesu donošenja poslovnih odluka. - Kroz nastavu i nastavne sadržaje omogućiti će se razumijevanje i savladavanje temeljnih aktivnosti procesa planiranja kao i savladavanje temeljnih znanja za potrebe ocjene projekata u cilju poboljšanja poslovnog rezultata poduzeća.
Sadržaj
POJAM I SVRHA POSLOVNOG PLANIRANJA - Pojam i svrha poslovnog planiranja. - Planiranje kao menadžerska aktivnost. - Najvažnije planske aktivnosti. VRSTE PLANOVA - Sadržaj poslovnog plana. - Osnovne značajke poslovnih planova. - Poslovni plan kao skup poslovnih politika. - Poslovni planovi i razvoj organizacije. TEHNIKE IZRADE PLANOVA - Tehnika izrade dugoročnog poslovnog plana poduzeća. - Tehnika izrade kratkoročnog (godišnjeg) plana poduzeća. - Tehnika izrade operativnih poslovnih planova. POSLOVNE STRATEGIJE - Poslovna strategija. - Razlikovanje strategije i operativnog djelovanja. - Financijski pokazatelji. - Utvrđivanje financijske uspješnosti ulaganja. POJAM USPJEŠNOSTI ULAGANJA - Pokazatelji uspješnosti poslovanja. - Pokazatelji likvidnosti. - Pokazatelji ekonomičnosti. - Pokazatelji rentabilnosti. - Pokazatelji zaduženosti. POJAM I SVRHA SASTAVLJANJA PRORAČUNA - Postupak izrade proračuna. - Financijsko oblikovanje proračuna. PRORAČUNI POSLOVNIH FUNKCIJA - Proračun prodaje. - Proračun proizvodnje. - Proračun nabave. - Proračun materijalnih troškova. - Proračun izravnog rada. - Proračun prodajnih i administrativnih troškova. - Proračun troškova završnih zaliha. - Uporaba informacijskih tehnologija za proračune. PLANIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI - Izrada planske bilance. - Izrada planskog izvještaja o dobiti. Izrada planskog izvještaja o novčanom toku. - Izrada plana dugoročnih investicija. NADZOR I POBOLJŠANJE REZULTATA POSLOVANJA - Pojam i svrha raščlambe. - Pojam i svrha nadzora. - Važnost proračuna za menadžment i kontrolu. - Važnost poslovnog plana za razvoj tvrtke. - Revizija proračuna. UTJECAJ RAZLIČITIH ČIMBENIKA NA USPJEH POTHVATA - Vanjski čimbenici. - Unutarnji čimbenici. IZRADA POSLOVNIH PLANOVA I INVESTICIJSKIH ELABORATA - Sadržaj poslovnog plana. - Poslovna uspješnost. - Sažetak projekta. - Ocjena tržišnih mogućnosti. - Planirani financijski elementi poslovanja. FINANCIJSKI ELEMENTI INVESTICIJE - Obračun trajnih obrtnih sredstava. - Vrijednost i struktura ulaganja. IZVORI FINANCIRANJA - Obveze prema izvorima investiranja. - Procjena prihoda. - Procjena troškova. METODE OCJENE INVESTICIJSKIH PROJEKATA - Metoda razdoblja povrata uloženih sredstava. - Metoda neto sadašnje vrijednosti projekta - Metoda interne stope rentabilnosti. - Ocjena osjetljivosti projekta.
Ishodi učenja
I1 - Razumjeti temeljne pojmove iz područja poslovnog planiranja.
I2 - Pratiti proces donošenja poslovnog plana u različitim vrstama djelatnosti.
I3 - Pripremiti i izraditi novčani proračun u upravljanju likvidnošću poduzeća.
I4 - Analizirati odgovornost menadžmenta za odstupanja od ciljeva definiranih poslovnim planom.
I5 - Primijeniti računovodstvene informacije u donošenju poslovnog plana.
I6 - Implementirati poslovni plan u ostvarenje strateških ciljeva poduzeća
Obavezna literatura
Cingula, M., Hunjak, T., Ređep, M.: Poslovno planiranje s primjerima za investitore, RRIF-plus, Zagreb, 2004. Prezentacije s predavanja

Cijena studija i načini financiranja

Cijena studija ovisi o vrsti i modelu plaćanja. Prilikom upisa (prilikom potpisa ugovora) student odabire vrstu i model plaćanja cijene studija.

Za detaljne informacije posjeti stranicu Cijena studija ili nas kontaktirajte!

Trebaš još informacija o studiju ili savjet o razvoju karijere?
Uvijek smo ti na raspolaganju.

Profesori i predavači Effectus Visokog učilišta svojim su studentima uvijek i bez iznimke na raspolaganju. Uz njih, najčešće ćeš kontaktirati s našom referadom.

Uvjeri se u pristupačnost svih zaposlenika Effectusa.